جک تلسکوپی

این جک ها هنگام بسته شدن طول کوتاه‌ تری دارد، لذا در مواردی که محدودیت حفاری داشته باشیم، استفاده می شوند. این جک ها  به جک های دو مرحله ای ، سه مرحله ای و چهار مرحله ای دسته بندی می شوند و حداکثر فشار استاتیکی مجاز برای جک‌های تک مرحله‌ای 40 بار است.

جک هیدرولیک آسانسور مدل تلسکوپی هنگام بسته شدن طول کوتاه‌تری دارد، لذا در مواردی که محدودیت حفاری داشته باشیم، استفاده می شوند. جک هیدرولیک تلسکوپی به چند دسته تقسیم می شوند:

جک دو مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی
جک سه مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی
جک چهار مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی